Småskaligt och storskaligt fiske

Småskaligt vs storskaligt fiske

Vad är skillnaden mellan småskaligt och storskaligt fiske?
FiskOnline förklarar.

Till att börja med är det viktigt att påpeka att ett fiske skall bedrivas schysst!
För FiskOnline är ett fiske schysst när det bedrivs lokalt, hållbart med minimal påverkan på ekosystem i hav och miljö. Det skall kännas etiskt rätt att köpa fisk av FiskOnline och dess fiskeflotta!

Då och nu
Idag är fiskeflottan uppdelad i småskaligt och storskaligt fiske. Kvalifikationen (enligt EU) för småskaligt fiske, är båtar under 12 meter som använder mestadels passiva redskap för att fiska. Fartyg över 12 meter använder huvudsakligen aktiva redskap (trål).
Dessa fartyg kan delas upp i olika kategorier. Dels den kustnära trålflottan som fiskar till mänsklig konsumtion, och den industriella flottan (de allra största), som drar upp sin fångst som sedan går till fiskmjöl (foder).

För hundra år sedan fiskade en båt några tiotals kilo och upp till ett ton fisk. Med tiden och genom den enorma utvecklingen har fisket effektiviserats och i modern tid har det industrialiserats. De största fartygen har en längd över 100 med en lastkapacitet på upp till 7.000 ton.

Småskaligt vs Storskaligt fiske
Småskaligt fiske är vad det låter. Litet och enkelt med traditionella fiskemetoder och ett sunt tänkande. Detta bidrar till ett rikare hav med hållbara bestånd. Småskaligt fiske
kännetecknas ofta av små båtar som bedriver kustnära fiske med passiva redskap. Detta är
mycket *selektiva fiskemetoder såsom garn och krok. Det här är ett traditionellt sätt att fiska på och har gjorts i hundratals år. Fördelarna är att man inte fiskar mer än vad som behövs. Man tär inte på kapitalet utan tar bara ut räntan. Bestånden av fisk blir inte utarmade, bottnarna skadas inte av redskapen och bifångsterna blir minimala.
På grund av ett alltmer ökande bestånd av gråsäl, har nu på senare år utvecklingsarbete med sälsäkra redskap såsom burar och fällor tillkommit. Denna typ av redskap håller nu på och kommer att testas av flera av FiskOnlines fiskare. Även dessa fiskemetoder är mycket *selektiva.

*Selektiva redskap, är fiskeredskap som sorterar bort oönskad fångst, som exempelvis fisk som är för liten för att användas.

En annan stor fördel med småskaligt fiske är att fler fiskare sysselsätts. Både genom fisket, men också hela kustbygden gynnas genom att kringliggande verksamheter drar nytta av fler fiskare. Men att bereda och sälja fisken direkt till slutkund bidrar även det till mer sysselsättning. På detta sätt ökar också kvaliteten avsevärt. Onödiga transporter över jordklotet som bidrar till sämre kvalité och miljöförstöring behövs inte heller. Fisket bedrivs således “kvalitativt”. Detta kallas hållbara fiskemetoder.

Det storskaliga, industriella foderfisket är annorlunda. Fisket bedrivs i stor skala. Majoriteten av dessa fartyg använder aktiva trål-redskap. Förenklat är det maskiner som drar upp de stora trålarna/näten med fisk. För att få lönsamhet måste fisket bedrivas “kvantitativt” där kraven på stora fångster är en förutsättning för att de skall överleva. Men det kommer till ett pris.. *Oönskade fångster är ibland betydande, ibland mycket stora. Fiskbestånden utarmas och i vissa fall utrotas på grund av deras enorma kapacitet. Globalt sett är 80% av världens fiskbestånd överfiskade.

Det kustnära trålfisket behövs för att föda den stora marknaden med fisk, något ett småskaligt fiske aldrig kan göra fullt ut. Detta fiske dras också med problem i form av att redskapen som används inte har fullgod förmåga att sortera bort fisk som är för liten att använda. Detta benämns ofta som att ”selektiviteten är för dålig”.
Dessutom fryses och transporteras en betydande del av fisken till andra sidan jordklotet för att beredas (filéas) och sedan frysas om och komma tillbaka hit.

FiskOnline vill ändra detta. Vi vill att fisket skall bedrivas kvalitativt istället för kvantitativt i så stor utsträckning som möjligt.

*1 – Oönskade fångster,
- är fisk som man antingen inte vill fiska eller som är förbjudet att fiska under vissa perioder. Exempel: En båt vill enbart fiska Torsk. När båtarna fiskar och drar trålarna genom vattnet kommer mycket annan fisk med på köpet. Det kan vara fisk som är för liten och inte får fiskas till människoföda. Detta är oönskad fångst.
Denna del av fångsten har tidigare i Östra Östersjön kastats överbord och kallades tidigare för utkast*
Från och med 2015 måste även denna del av fångsten tas i land. Detta kallas landningsskyldighet. De arter som inledningsvis kommer att omfattas av denna regel är; torsk, lax, sill och skarpsill. 2016 står Västerhavet på tur för denna reglering. Landningsskyldigheten kommer att införas succesivt i hela EU för att man ska kunna veta hur mycket som vi utnyttjar av havets resurser.

*2 - Utkast
Utkast är fångst som kastas överbord. Ofta mellan 40-70% av den totala mängen upptagen fisk! Ofattbart stora mängder.

Fisken som kastas överbord dör. Genom att den har fiskats på djupt vatten och snabbt trålats upp till båten drabbas den precis som en människa av dykarsjuka och dess simblåsa spräcks. Även om denna del av fångsten numera tas iland är det fortfarande ett resursslöseri.

FiskOnline ställer höga krav
Vi ställer höga krav på våra fiskare då FiskOnline är ett varumärke som kännetecknas av dess höga standard, dess hållbara fiske och vår ypperliga kvalité. För FiskOnline handlar kvalité inte enbart om produkten som råvara och hur den hanteras innan den når kunden, utan även om hur arbetet utförs och med vilka metoder. Vi ställer krav på att fisket skall bedrivas hållbart, och tillsammans med fiskarna arbetar vi kontinuerligt för bättre och mer effektiva fiskemetoder, som skonar både miljö och fiskbestånd.

FiskOnlines ambition och målsättning
FiskOnlines långsiktiga ambition är att förändra fisket och skapa förutsättningar för det småskaliga fisket så att det kan överleva. Vi verkar samtidigt för att yngre generationer får möjlighet att bli fiskare och att de kan livnära sig på yrket. Utöver det, är vår ambition att främja utvecklingen av fisket med aktiva redskap, så det blir bättre och mer selektivt, och där med minska oönskade fångster och utkast till ett minimum - för friska och levande hav.

 

Småskaligt och traditionellt fiske
Klicka för att läsa mer
ICA Nättran
Smarriga recept på färsk fisk!
Fiskarnas hamnar
Individuell prissättning